Privacy policy

Welke informatie verzamelen we over u en wat doen we met deze informatie? Lees de privacy policy van Hoorzorg Van Looveren.

Home » Privacy policy

Hoorzorg Van Looveren BV

Ternesselei 171
2160 Wommelgem
BTW: BE0886.916.332
RPR Antwerpen

PRIVACY POLICY BEZOEKERS WEBSITE

Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. Als u geen klant bij ons bent en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw browser en computer-type. Bv: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10. Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal, enz. Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contactgegevens bij. U geeft die zelf op in het profiel deze u aanmaakt. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is Hoorzorg Van Looveren BV. Onze maatschappelijke zetel is op de Ternesselei 171, 2160 Wommelgem. Ons KBO nummer is 0886.916.332. U kan ons het makkelijkst via e-mail bereiken op info@hoorzorgvanlooveren.org of +32 3 322 73 91

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief of het aanmaken van het account deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geeft u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Voor de nieuwsbrief en de web-toepassing zelf, hebben we deze informatie nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 2 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief, voor website bezoekers is dat 5 jaar. De account gegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand. Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst om het uitsturen en optimaliseren van de nieuwsbrief te verzorgen. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen uw ip-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen.Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden.Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

De leverancier die de bezorging van de nieuwsbrieven verzorgt, is een Amerikaanse firma. Met deze provider hebben we een specifiek contract ondertekend (naar Europees model) dat uw privacy ook daar garandeert.

PRIVACY POLICY BEZOEKERS PRAKTIJK

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. In het kader van de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om jou mede te delen welke gegevens we van jou verzamelen als patiënt en wat we daarmee precies doen.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en/of van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Mutualiteit;
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
 • gegevens over opleiding en vorming;
 • geluids- of beeldopname;
 • financiële gegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om een adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze prestaties te kunnen aanrekenen (aan jou en eventueel aan het RIZIV) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als therapeut bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om jouw belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je revalidatiezorg te kunnen verlenen.

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Op welke manier delen we gegevens?

Indien uit voorgaande blijkt dat het noodzakelijk is om gegevens te delen dan doen we dit ofwel mondeling, ofwel telefonisch, ofwel schriftelijk per post, ofwel per e-mail.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je jouw patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende therapeut richten via info@hoorzorgvanlooveren.org.

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het patiëntendossier is je behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de groepspraktijk:

Hoorzorg Van Looveren BV

Post adres: Herentalsebaan 275, 2150 Borsbeek

E-mail adres: info@hoorzorgvanlooveren.org