Algemene verkoopsvoorwaarden

Lees hier onze algemene verkoopsvoorwaarden

Home » Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Ondernemingsgegevens

Hoorzorg Van Looveren BV
Geografisch adres van de maatschappelijke zetel: Ternesselei 171, 2160 Wommelgem
E-mailadres: info@hoorzorgvanlooveren.org
Telefoonnummer: + 32 3 322 73 91
Ondernemingsnummer: 0886.916.332
BTW nummer: BE 886.916.332
Vennootschapsvorm: BV

  1. Aanbod

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hoorzorg Van Looveren. Hoorzorg Van Looveren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  1. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit steeds apart vermeld.

  1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via telefoon of onlinedienst worden uitsluitend geleverd in België of Benelux. De levering gebeurt door bpost of een andere door Hoorzorg Van Looveren aangestelde koerierdienst.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld, ten laatste 8 dagen na ontvangst, worden gemeld aan Hoorzorg Van Looveren. Behoudens andersluidend beding wordt de levering bevestigd door de betaling van de Klant.

Verzendingen vinden plaats binnen de 2 tot maximaal 5 werkdagen na de bestelling.

In geval van vertraging zal de levering plaatsvinden ten laatste binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de bestelling, onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs.
Indien het Artikel niet meer voorradig/beschikbaar/leverbaar is zal Hoorzorg Van Looveren de Klant hiervan verwittigen en de betaling van het artikel integraal terugstorten.

 

  1. Verzendkosten

Verzendkosten worden aan de Klant doorgerekend en zijn afhankelijk van het gewicht en de omvang van het artikel.

 

  1. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en eventuele gebruiksaanwijzingen kunnen worden teruggenomen. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. De Klant moet de artikelen niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hoorzorg Van Looveren heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hoorzorg Van Looveren, Herentalsebaan 275, 2150 Borsbeek.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hoorzorg Van Looveren, alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hoorzorg Van Looveren de artikelen terug ontvangen heeft.  De betaalmethode wordt gekozen door Hoorzorg Van Looveren. De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk indien dit duidelijk werd vermeld door Hoorzorg Van Looveren en voor artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hoorzorg Van Looveren geen invloed heeft.

  1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hoorzorg Van Looveren.

  1. Klantendienst

De klantendienst van Hoorzorg Van Looveren is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u op het telefoonnummer +32 3 322 73 91 of via e-mail op info@hoorzorgvanlooveren.org of per post op het volgende adres Hoorzorg Van Looveren, Herentalsebaan 275, 2150 Borsbeek.

  1. Sancties voor niet-betaling

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hoorzorg Van Looveren te melden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hoorzorg Van Looveren beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1,25% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Hoorzorg Van Looveren zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Klachten

Eventuele klachten, zowel inzake facturatie als inzake de geleverde diensten, dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum van het factuur per aangetekend schrijven te worden gericht aan Hoorzorg Van Looveren BV. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. Geschil

Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd, zelfs ingeval er verscheidene verweerders zijn of bij vorderingen in vrijwaring.

12. Privacy

Hoorzorg Van Looveren respecteert de privacy van alle Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bestelling geplaatst wordt, hebben we naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren, de Klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden en indien daarvoor aangemeld om de nieuwsbrief te versturen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de Klant. Hoorzorg Van Looveren zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (GDPR).